naar top
Menu
Logo Print

Provinciaal Beleidsplan Ruimte moet toekomstige uitdagingen op maat aanpakken

Vlaamse provinciebesturen starten met de opmaak van het beleidsplan
magazine

De Vlaamse regering heeft de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) op 20 juli 2018 goedgekeurd. Het BRV dient als richtlijn voor het toekomstig ruimtelijk beleid in Vlaanderen. Via deze weg krijgen de provinciebesturen een bovenlokale en streekgerichte rol toebedeeld en kunnen ze een eigen strategisch ruimtelijk beleid opmaken.
De vijf Vlaamse provinciebesturen beslisten om te starten met de opmaak van een Provinciaal Beleidsplan Ruimte. Met deze beslissing tonen ze hun engagement om een duurzaam en kwaliteitsvol beleid te voeren met een bovenlokale aanpak gericht op samenwerking. Een visie vanuit bovenlokaal perspectief is nuttig en nodig om ruimtelijke keuzes te maken en afstemming te zoeken tussen bovenlokale en lokale gebiedsontwikkelingen. Ook gaat het beleid over beleidsdomeinen heen: de uitdagingen worden geïntegreerd aangepakt door een multidisciplinair en deskundig team van medewerkers.
In deze gemeenschappelijke ambitie worden een aantal overeenkomstige uitgangspunten gehanteerd:
• Duurzaam omgaan met de beschikbare ruimte;
• Streven naar een efficiënt ruimtegebruik;
• Rekening houden met de kwetsbaarheden van onze natuurlijke omgeving.
Op deze manier geven de provinciebesturen een gebiedsgerichte invulling aan de ambities en principes van het BRV en krijgen de gemeenten een concreter referentiekader voor hun ruimtelijk beleid. Zo werken provinciebesturen mee aan de omgevingskwaliteit en de leefkwaliteit van inwoners, bedrijven en organisaties.